Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem firmy ArteMi Katarzyna Purczyńska (zwanego dalej: „ jednoosobową działalnością gospodarczą”).Właścicielem Firmy i jednocześnie administratorem danych jest Katarzyna Purczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ArteMi Katarzyna Purczyńska z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (44-335), Ruchu Oporu 22/3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 6332100775, REGON: 383817537, zwany dalej ArteMi.Dane osobowe zbierane przez ArteMI za pośrednictwem sprzedaży internetowej oraz sprzedaży w punktach handlowych są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

ArteMI zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klienta

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

     a)    Pozyskiwania klientów w ich punktach handlowych  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     b)    składania zamówienia przez portale internetowe, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W przypadku składania zamówienia przez portale internetowe oraz osobiście u kontrachenta, Klient podaje następujące dane:

     a)    adres e-mail;
     b)    dane adresowe:
     a.    kod pocztowy i miejscowość;
     b.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
     c)    imię i nazwisko;
     d)    numer telefonu.
     2.08.2019    W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
     a)    firmę Przedsiębiorcy;
     b)    numer NIP.
     2.08.2019    W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w firmie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
     2.08.2019    Przekazanie danych osobowych do ArteMI jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług  , z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie  składania zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
     1.    Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ArteMI przy prowadzeniu firmy. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ArteMI co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
     a)    Podmioty przetwarzające. ArteMI korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie ArteMI. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, oraz dostawy zamówień.
     b)    Administratorzy. ArteMi  korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
     2.    Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
     3.    Dane osobowe Klientów przechowywane są:
     a)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ArteMI tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ArteMI i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
     b)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ArteMI tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
     4.    W przypadku dokonania zakupu , dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
     a)    firmie kurierskiej;
     b)    Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
     5.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych.
     6.    W przypadku skierowania żądania ArteMI udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą
     1.    Prawo do cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
     a)    Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ArteMi.
     b)    Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
     c)    Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ArteMI zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
     d)    Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ArteMi może świadczyć jedynie za zgodą.
     2.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 21 RODO.
     a)    Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ArteMi przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług ArteMI,
     b)    Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
     c)    Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i  ArteMi nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
     3.    Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)- podstawa prawna: art. 17 RODO.
     a)    Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
     b)    Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
     a.    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
     b.    wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
     c.    wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
     d.    dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
     e.    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ArteMi podlega;
     f.    dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
     c)    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ArteMi może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ArteMi. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ArteMi, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
     4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 18 RODO.
     a)    Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ArteMi nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
     b)    Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
     a.    gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ArteMi ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
     b.    gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
     c.    gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     d.    gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
     5.    Prawo dostępu do danych- podstawa prawna: art. 15 RODO.
     a)    Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
     a.    uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
     b.    uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
     c.    uzyskać kopię swoich danych osobowych.
     6.    Prawo do sprostowania danych- podstawa prawna: art. 16 RODO.
     a)    Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
     7.    Prawo do przenoszenia danych- podstawa prawna: art. 20 RODO.
     a)    Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
     8.    W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ArteMi  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ArteMi nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
     9.    Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
     10.    Klient ma prawo żądać od ArteMi przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
     11.    Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności
     1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ZArteMi poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
     2.    Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: katarzynapurczyńska34@gmail.com
     3.    Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2019 r.

Śledź nas na Facebooku